ISO50001 - سيستم مدیریت انرژی

افزایش راندمان انرژی در هر سازمان نیازمند شناسایی محل های مصرف انرژی، اتلاف انرژی و موقعیت های صرفه جویی انرژی می باشد. استقرار و اجرای استانداردهای سیستم مدیریت انرژی مثل ISO 50001 به سازمانها کمک خواهد کرد تا با انجام ارزیابی دوره ای سازمان و انجام اصلاحات مورد نیاز از طریق چرخه دمینگ (PDCA) تا حد ممکن هزینه های انرژی را کاهش دهند. تجربه سازمانهای بزرگی چون Coca Cola، Goodyear ،Gate ، Chryslerو... در زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ثابت کرده است که با توجه به ماهیت ، پیچیدگی و بزرگی سازمان ها اجرا و توسعه استاندارد های سیستم مدیریت انرژی سالیانه تا میلیون ها دلار در هزینه های سازمان برای خرید انرژی مورد نیاز، صرفه جویی خواهد داشت.