ISO10015 - سیستم مدیریت کیفیت-راهنماهایی برای آموزش

استانداردISO 10015 از جمله استانداردهای سری 10000و راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرایند آموزش در سازمان ها می باشد . استقرار فرآیند آموزش بر اساس استاندارد ISO 10015 می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثر بخشی فرآیند آموزش باشد .


در این استاندارد، چگونگی طرح ریزی یک فرایند چهار مرحله ای شامل :نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی اثر بخشی آموزش عنوان می گردد.


اجرای اثر بخش سیستم مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد.


با استفاده از راهنمای موجود در استاندارد ISO 10015، سازمان ها علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک "سازمان یاد گیرنده" حرکت می نماید .