ISO 10004 - سیستم مدیریت کیفیت- رضایتمندی مشتری

مشتری گرایی بعنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استاندارد های ISO 9000 مورد توجه زیادی قرار گرفته است و در بندهای مختلف استاندارد نیز الزامات مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است.


مؤسسه بین المللیISO هت پایش و اندازه گیری رضایت مندی و رسیدگی به شکایات مشتریان بسته 4 تایی راهنمای رضایت مندی مشتریان را به شرح زیر منتشر نموده است تا به سازمان ها در پوشش الزامات ISO 9001 در ارتباط با رضایت مندی مشتریان کمک نموده و حتی فراتراز آن نیز گام بردارند.


ISO 10001 : راهنمای نحوه برقراری ارتباط با مشتریان

ISO 10002 : راهنمای نحوه برخورد با شکایات مشتریان و رسیدگی به آنها

ISO 10003 : راهنمایی هایی در زمینه حل اختلاف با مشتری

ISO 10004 :راهنمایی هایی در زمینه پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان